1. Chi bộ đảng.

2. Ban giám hiệu.

3. Hội đồng giáo dục.

4. Tổ chuyên môn.

5. Tổ văn phòng.

6. Công đoàn.

7. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

8. Ban đại diện cha mẹ học sinh.