Câu hỏi Trắc nghiệm

A lot of adults pay lip service to the idea that it is important to listen to teenagers’ ideas, but they tend to listen and then forget. |

Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

A lot of adults pay lip service to the idea that it is important to listen to teenagers’ ideas, but they tend to listen and then forget.

Bạn đang xem: A lot of adults pay lip service to the idea that it is important to listen to teenagers’ ideas, but they tend to listen and then forget. |

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án A

Từ đồng nghĩa – kiến thức về từ vựng

Tạm dịch: Rất nhiều người lớn nói đãi môi rằng điều quan trọng là lắng nghe ý kiến của thanh thiếu niên, nhưng họ có xu hướng lắng nghe và sau đó quên ngay.

=> Lip service /ˈlɪp ˌsɜː.vɪs/ (n): lời nói sáo rỗng, lời nói đãi môi

Xét các đáp án:

A. Empty promise: lời hứa sáo rỗng

B. Solemn promise: lời hứa nghiêm túc

C. Broken promise: thất hứa

D. Early promise: lời hứa ban đầu

=> Đáp án là A

Cấu trúc khác cần lưu ý:

Pay lip service to st: nói lời sáo rỗng đối với cái gì

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!