Câu hỏi Trắc nghiệm

A smart city is an urban area that uses different types of electronic data collection sensors to supply information which ____ assets and resources efficiently. |

Câu hỏi:

A smart city is an urban area that uses different types of electronic data collection sensors to supply information which ____ assets and resources efficiently.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án C

Kiến thức về cấu trúc

Ta có:

– Used to do sth: đã từng làm gì

– be used to do sth = be used for doing sth: được sử dụng làm gì

– be/get used to doing sth: quen với việc gì (ở hiện tại)

Tạm dịch: Một thành phố thông minh là một khu vực đô thị sử dụng các loại sưu tập cảm biến dữ liệu điện từ khác nhau để cung cấp thông tin cái mà được sử dụng để quản lý các đánh giá và nguồn thông tin một cách hiệu quả.

=> Đáp án là C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!