Câu hỏi Trắc nghiệm

A. thesis B. vital C. tension D. champagne |

Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án D

Kiến thức về trọng âm

A. thesis /ˈθiː.sɪs/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm dài /i:/.

B. vital /ˈvaɪ.təl/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm đôi /ai/.

C. tension /ˈten.ʃən/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc đuôi –ion làm trọng âm rơi vào trước âm đó.

D. champagne /ʃæmˈpeɪn/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm đôi /ei/.

=> Phương án D trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, các phương án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!