Câu hỏi Trắc nghiệm

According to paragraph 2, which of the following is TRUE about China |

Câu hỏi:

According to paragraph 2, which of the following is TRUE about China?

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án C

Theo đoạn 2, khẳng định nào dưới đây ĐÚNG về Trung Quốc?

A. đó là một quốc gia đã phát triển cách đây 30-40 năm

B. dân số của các thành phố ngày nay nhiều gấp đôi so với trước đây

C. hầu hết dân số của những khu vực đô thị mới là người di cư từ những nơi xa xôi, hẻo lánh

D. bởi vì sự đô thị hóa, nhiều người nhập cư tìm con đường cho mình để đến đất nước này.

Căn cứ vào thông tin ở dòng 6-10 đoạn 2:

“In most recent decades, since China’change to being more of an industrial based economy, the country has experience record high number of people migrating within its borders….. These migrations are typically of people from rural areas of China moving to the new urban areas” (Trong những thập kỉ gần đây nhất, do những thay đổi của Trung Quốc đến một nền công nghiệp dựa trên kinh tế nhiều hơn, đất nươc này đã trải qua lượng người di cư cao trong khu vực miền biên giới…. Những sự di cư này tiêu biểu là của những người từ những khu vực nông thôn Trung Quốc chuyển lên những khu vực đô thị mới).

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!