Câu hỏi Trắc nghiệm

According to the passage, in some cities in Africa ____. |

Câu hỏi:

According to the passage, in some cities in Africa ____.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B

Some cities in Africa are unable to provide adequate water supply because most of the water is lost in pipe leakages

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!