Câu hỏi Trắc nghiệm

According to the passage, in some cities in Africa ____. |

Câu hỏi:

According to the passage, in some cities in Africa ____.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B

Some cities in Africa are unable to provide adequate water supply because most of the water is lost in pipe leakages

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!