Câu hỏi Trắc nghiệm

According to the passage, which of the following is NOT TRUE |

Câu hỏi:

According to the passage, which of the following is NOT TRUE?

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án C

Giải thích: 

Theo đoạn văn, điều nào sau đây KHÔNG ĐÚNG? 

A. Lòng vị tha là mong muốn giúp đỡ người khác một cách vô vị lợi. 

B. Ở Mỹ, người ta quyên góp nhiều cho các cơ sở tôn giáo. 

C. Ở Mỹ, nhiều sự kiện từ thiện được tổ chức bởi các thống đốc. 

D. Nhiều người cho tiền từ thiện vì lợi ích của bản thân. 

Thông tin: One reason is altruism, the unselfish desire to help other people and make the world a better place. For example, religious institutions receive the highest percentage of donations in the United States…  Charitable gifts can also be made for reasons involving personal interest. 

Tạm dịch: Một lý do là lòng vị tha, mong muốn lan tỏa để giúp đỡ người khác và làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. (A) Ví dụ, các tổ chức tôn giáo nhận được tỷ lệ đóng góp cao nhất ở Hoa Kỳ… (B) Quà tặng từ thiện cũng có thể được thực hiện vì những lý do liên quan đến lợi ích cá nhân. (D) 

=> chỉ có C không có thông tin ~ không đúng 

Chọn C.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!