Câu hỏi Trắc nghiệm

Cho hỗn hợp gồm Mg và Zn có tỉ lệ mol tương ứng 2 : 1 vào 500 ml dung dịch Fe2(SO4)3 0,2M và CuSO4 0,3M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y và m gam rắn Z. Cho dung d |

Câu hỏi:

Cho hỗn hợp gồm Mg và Zn có tỉ lệ mol tương ứng 2 : 1 vào 500 ml dung dịch Fe2(SO4)3 0,2M và CuSO4 0,3M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y và m gam rắn Z. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch Y, lấy kết tủa nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi, thu được 15,2 gam hỗn hợp chứa 2 oxit. Giá trị của m là

Xem lời giải

Trả lời:

 

Mg:2xmolZn:xmol+Fe3+:0,2molCu2+:0,15molSO42:0,45molZ:Cu,FeY:Mg2+:2xZn2+:xFe2+:ySO42:0,45NaOHduFe2O3+MgO

Xét dung dịch Y ta có:

Baûo toaøn ñieän tích (dung dòch Y)4x+2x+2y=0,45.2

(1)

Xét hỗn rắn khan ta có:

40.2x+0,5y.160=15,2

 (2)

Từ (1), (2) suy ra:

x=0,13;y=0,06

 

Xét hỗn hợp rắn Z ta có:  

BT:FenFetrong Y=0,14mol

mY=64.nCu+56.nFe=17,44g

Chọn đáp án C.

.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!