Câu hỏi Trắc nghiệm

Computers make it ________ for people to store information and perform their work. |

Câu hỏi:

Computers make it ________ for people to store information and perform their work.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B

make sth easier: làm cho cái gì trở nên dễ dàng hơn

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!