Câu hỏi Trắc nghiệm

Computers make it ________ for people to store information and perform their work. |

Câu hỏi:

Computers make it ________ for people to store information and perform their work.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B

make sth easier: làm cho cái gì trở nên dễ dàng hơn

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!