Câu hỏi Trắc nghiệm

Dạng đột biến cấu trúc NST làm |

Câu hỏi:

Dạng đột biến cấu trúc NST làm tăng số lượng alen của cùng một gen trên cùng một nhiễm sắc thể là

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn đáp án C

Dạng đột biến làm tăng số lượng alen của một locus ngay trên một NST là đột biến lặp đoạn.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!