Câu hỏi Trắc nghiệm

Để xác định quy luật di truyền |

Câu hỏi:

Để xác định quy luật di truyền chi phối sự hình thành màu sắc hoa, một nhà khoa học đã tiến hành các phép lai sau:

+ Phép lai 1: Lai dòng thuần chủng hoa trắng (1) với dòng thuần chủng hoa trắng (2) thu được 100% hoa trắng.

Bạn đang xem: Để xác định quy luật di truyền |

+ Phép lai 2: Lai dòng thuần chủng hoa trắng (2) với dòng thuần chủng hoa trắng (3) thu được 100% hoa trắng.

+ Phép lai 3: Lai dòng thuần chủng hoa trắng (1) với dòng thuần chủng hoa trắng (3) thu được 100% hoa xanh

Biết quá trình phát sinh giao tử không xảy ra đột biến, bao nhiêu kết luận dưới đây đúng?

I. Khi cho cây hoa xanh ở phép lai 3 lai với dòng hoa trắng (1) hoặc (2) đời con đều cho 25% hoa xanh.

II. Màu sắc hoa được quy định bởi một gen có nhiều alen.

III. Nếu cho các cây hoa xanh ở phép lai 3 tự thụ phấn thì kiểu hình hoa trắng ở đời con chiếm 43,75%.

IV. Gen alen quy định màu sắc hoa là trội lặn hoàn toàn.

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn đáp án A

+ Xét 2 phép lai:

Phép lai 1: P thuần chủng hoa trắng × hoa trắng →

F1

: 100% hoa trắng.

Phép lai 3: P thuần chủng hoa trắng × hoa trắng →

F1

: 100% hoa xanh.

→ Gen qui định tính trạng màu hoa không thể do 1 cặp gen qui định → Đây là hiện tượng tương tác gen theo kiểu bổ sung 2 loại kiểu hình (9 : 7), 2 cặp gen qui định tính trạng màu hoa

+ Qui ước gen: Aa và Bb là 2 cặp gen qui định tính trạng màu hoa

AB: hoa xanh; Abb, aaB, aabb: hoa trắng

+ Phép lai 1: Lai dòng thuần chủng hoa trắng (1) với dòng thuần chủng hoa trắng (2)

AAbb ×aabb →

F1

: 100% Aabb → hoa trắng

+ Phép lai 2: Lai dòng thuần chủng hoa trắng (2) với dòng thuần chủng hoa trắng (3)

aabb × aaBB →

F1

: 100% aaBb → hoa trắng

+ Phép lai 3: Lai dòng thuần chủng hoa trắng (1) với dòng thuần chủng hoa trắng (3)

Aabb × aaBB →  

F1

:100% AaBb → hoa xanh

+ Khi cho cây hoa xanh ở phép lai 3 lai với dòng hoa trắng (1) hoặc (2)

AaBb × AAbb → 1AABb : 1AAbb : 1AaBb : 1Aabb → 50% hoa xanh → Ý I sai

+ Màu sắc hoa được quy định bởi 2 cặp gen không alen tương tác 

Ý II sai

+ Cho các cây hoa xanh ở phép lai 3 tự thụ phấn:

→ AaBb × AaBb → hoa trắng chiếm tỉ lệ 7/16 = 43,75%. —» Ý III đúng

+ Gen alen quy định màu sắc hoa là trội lặn hoàn toàn: A trội hoàn toàn so với a, B trội hoàn toàn so với b → Ý IV đúng.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!