Câu hỏi Trắc nghiệm

Để xác định quy luật di truyền |

Câu hỏi:

Để xác định quy luật di truyền chi phối sự hình thành màu sắc hoa, một nhà khoa học đã tiến hành các phép lai sau:

+ Phép lai 1: Lai dòng thuần chủng hoa trắng (1) với dòng thuần chủng hoa trắng (2) thu được 100% hoa trắng.

Bạn đang xem: Để xác định quy luật di truyền |

+ Phép lai 2: Lai dòng thuần chủng hoa trắng (2) với dòng thuần chủng hoa trắng (3) thu được 100% hoa trắng.

+ Phép lai 3: Lai dòng thuần chủng hoa trắng (1) với dòng thuần chủng hoa trắng (3) thu được 100% hoa xanh

Biết quá trình phát sinh giao tử không xảy ra đột biến, bao nhiêu kết luận dưới đây đúng?

I. Khi cho cây hoa xanh ở phép lai 3 lai với dòng hoa trắng (1) hoặc (2) đời con đều cho 25% hoa xanh.

II. Màu sắc hoa được quy định bởi một gen có nhiều alen.

III. Nếu cho các cây hoa xanh ở phép lai 3 tự thụ phấn thì kiểu hình hoa trắng ở đời con chiếm 43,75%.

IV. Gen alen quy định màu sắc hoa là trội lặn hoàn toàn.

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn đáp án A

+ Xét 2 phép lai:

Phép lai 1: P thuần chủng hoa trắng × hoa trắng →

F1

: 100% hoa trắng.

Phép lai 3: P thuần chủng hoa trắng × hoa trắng →

F1

: 100% hoa xanh.

→ Gen qui định tính trạng màu hoa không thể do 1 cặp gen qui định → Đây là hiện tượng tương tác gen theo kiểu bổ sung 2 loại kiểu hình (9 : 7), 2 cặp gen qui định tính trạng màu hoa

+ Qui ước gen: Aa và Bb là 2 cặp gen qui định tính trạng màu hoa

AB: hoa xanh; Abb, aaB, aabb: hoa trắng

+ Phép lai 1: Lai dòng thuần chủng hoa trắng (1) với dòng thuần chủng hoa trắng (2)

AAbb ×aabb →

F1

: 100% Aabb → hoa trắng

+ Phép lai 2: Lai dòng thuần chủng hoa trắng (2) với dòng thuần chủng hoa trắng (3)

aabb × aaBB →

F1

: 100% aaBb → hoa trắng

+ Phép lai 3: Lai dòng thuần chủng hoa trắng (1) với dòng thuần chủng hoa trắng (3)

Aabb × aaBB →  

F1

:100% AaBb → hoa xanh

+ Khi cho cây hoa xanh ở phép lai 3 lai với dòng hoa trắng (1) hoặc (2)

AaBb × AAbb → 1AABb : 1AAbb : 1AaBb : 1Aabb → 50% hoa xanh → Ý I sai

+ Màu sắc hoa được quy định bởi 2 cặp gen không alen tương tác 

Ý II sai

+ Cho các cây hoa xanh ở phép lai 3 tự thụ phấn:

→ AaBb × AaBb → hoa trắng chiếm tỉ lệ 7/16 = 43,75%. —» Ý III đúng

+ Gen alen quy định màu sắc hoa là trội lặn hoàn toàn: A trội hoàn toàn so với a, B trội hoàn toàn so với b → Ý IV đúng.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!