Câu hỏi Trắc nghiệm

Dung dịch nào sau đây làm phenolphtalein chuyển màu hồng? A. NaCl. B. HCl. C. NaOH. D. KNO3. |

Câu hỏi:

Dung dịch nào sau đây làm phenolphtalein chuyển màu hồng?

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!