Câu hỏi Trắc nghiệm

During my time in Paris, I stayed in a cramped top-floor flat. |

Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

 During my time in Paris, I stayed in a cramped top-floor flat.

Bạn đang xem: During my time in Paris, I stayed in a cramped top-floor flat. |

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ vựng – từ trái nghĩa

Giải chi tiết:

A. huge (adj): rất lớn, khổng lồ (kích cỡ, lượng)

B. spacious (adj): rộng rãi (của phòng, tòa nhà)

C. immense (adj): bao la, cực lớn (nói chung chung)

D. full (adj): đầy đủ

=> cramped (adj): chật chội, không đủ không gian (của phòng) >< spacious

Tạm dịch: Trong thời gian ở Paris, tôi ở trong một căn hộ tầng trên cùng rất chật chội.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!