Câu hỏi Trắc nghiệm

During my time in Paris, I stayed in a cramped top-floor flat. |

Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

 During my time in Paris, I stayed in a cramped top-floor flat.

Bạn đang xem: During my time in Paris, I stayed in a cramped top-floor flat. |

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ vựng – từ trái nghĩa

Giải chi tiết:

A. huge (adj): rất lớn, khổng lồ (kích cỡ, lượng)

B. spacious (adj): rộng rãi (của phòng, tòa nhà)

C. immense (adj): bao la, cực lớn (nói chung chung)

D. full (adj): đầy đủ

=> cramped (adj): chật chội, không đủ không gian (của phòng) >< spacious

Tạm dịch: Trong thời gian ở Paris, tôi ở trong một căn hộ tầng trên cùng rất chật chội.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!