Câu hỏi Trắc nghiệm

From my point of View, parental divorce can cause lasting negative consequences for children. |

Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

From my point of View, parental divorce can cause lasting negative consequences for children.

Bạn đang xem: From my point of View, parental divorce can cause lasting negative consequences for children. |

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án A

Từ trái nghĩa – Kiến thức về từ vựng

Tạm dịch: Theo quan điểm của tôi, việc ly dị của bố mẹ sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến những đứa trẻ của họ.

=> Divorce: ly hôn >< beginning of a marriage: kết hôn

Các đáp án khác:

B. the situation of not marrying: chưa kết hôn

C. single person: độc thân

D. ending of a marriage: ly hôn

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!