Câu hỏi Trắc nghiệm

From my room on the sixth floor of the hotel, there’s a good _____ of the mountains. |

Câu hỏi:

From my room on the sixth floor of the hotel, there’s a good _____ of the mountains.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B

view: tầm nhìn

Các đáp án khác:

scene /si:n/: cảnh tượng, hiện trường

sight /sait/: cảnh sắc

look: nhìn

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!