Câu hỏi Trắc nghiệm

From my room on the sixth floor of the hotel, there’s a good _____ of the mountains. |

Câu hỏi:

From my room on the sixth floor of the hotel, there’s a good _____ of the mountains.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B

view: tầm nhìn

Các đáp án khác:

scene /si:n/: cảnh tượng, hiện trường

sight /sait/: cảnh sắc

look: nhìn

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!