Câu hỏi Trắc nghiệm

He has great intelligence. He can solve all the problems very quickly. |

Câu hỏi:

He has great intelligence. He can solve all the problems very quickly.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án C

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đảo ngữ

Giải chi tiết:

Cấu trúc: S + be + so + adj + that + S + V: rất/quá … đến nỗi/mức …

Dạng đảo: So + adj + be + S + that + S + V

= Such + (a/an) + adj + N + be + S + that + S + V

Tạm dịch: Anh ấy có trí thông minh tuyệt vời. Anh ấy có thể giải quyết mọi vấn đề rất nhanh chóng.

= C. Anh ấy rất thông minh đến mức anh ấy có thể giải quyết mọi vấn đề rất nhanh chóng.

A. Sai cấu trúc

B. Sai cấu trúc

D. Anh ấy rất thông minh rằng anh ấy có thể giải quyết tất cả các vấn đề rất nhanh chóng. => sai nghĩa

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!