Câu hỏi Trắc nghiệm

He last had his eyes tested ten months ago. |

Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

He last had his eyes tested ten months ago.

Bạn đang xem: He last had his eyes tested ten months ago. |

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án C

Kiến thức về thì của động từ.

Chuyển câu từ quá khứ đơn sang hiện tại hoàn thành

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!