Câu hỏi Trắc nghiệm

He last had his eyes tested ten months ago. |

Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

He last had his eyes tested ten months ago.

Bạn đang xem: He last had his eyes tested ten months ago. |

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án C

Kiến thức về thì của động từ.

Chuyển câu từ quá khứ đơn sang hiện tại hoàn thành

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!