Câu hỏi Trắc nghiệm

He said he _________ then, but he would get to the party by nine. A. was going |

Câu hỏi:

He said he _________ then, but he would get to the party by nine.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án A

Câu gián tiếp. Lời nói trong quá khứ nên phải chia Quá khứ tiếp diễn

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!