Câu hỏi Trắc nghiệm

He said he _________ then, but he would get to the party by nine. A. was going |

Câu hỏi:

He said he _________ then, but he would get to the party by nine.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án A

Câu gián tiếp. Lời nói trong quá khứ nên phải chia Quá khứ tiếp diễn

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!