Câu hỏi Trắc nghiệm

He was so insubordinate that he lost his job within a week. |

Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

He was so insubordinate that he lost his job within a week.

Bạn đang xem: He was so insubordinate that he lost his job within a week. |

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án C : obedient

Kiến thức kiểm tra: Từ gần nghĩa/ Tính từ

Giải thích chi tiết:

Tính từ insubordinate có nghĩa là không vâng lời, bất trị, trái nghĩa với từ được đưa ra ở phương án C/obedient (vâng lời, phục tùng).

Do vậy, phương án C là phù hợp nhất.

Ý nghĩa của câu: Anh ta quá ương bướng nên đã mất việc chỉ trong vòng 1 tuần.

Các phương án còn lại không phù hợp về nghĩa.

A. fresh (adj): tươi tắn, tươi mới, trong lành

B. disobedient (adj): không vâng lời, không tuân thủ quy tắc

D. understanding (adj): thấu hiểu

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!