Câu hỏi Trắc nghiệm

Her parents insisted that she ________ until she ________ her degree. A. stayed / finished |

Câu hỏi:

Her parents insisted that she ________ until she ________ her degree.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án D

Chỗ trống đầu tiên điền stay: giảm mệnh đề của should stay

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!