Câu hỏi Trắc nghiệm

Her parents insisted that she ________ until she ________ her degree. A. stayed / finished |

Câu hỏi:

Her parents insisted that she ________ until she ________ her degree.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án D

Chỗ trống đầu tiên điền stay: giảm mệnh đề của should stay

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!