Câu hỏi Trắc nghiệm

I am chosen to be the representative of our group, __________ |

Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

I am chosen to be the representative of our group, __________?

Bạn đang xem: I am chosen to be the representative of our group, __________ |

Xem lời giải

Trả lời:

C

Kiến thức : Câu hỏi đuôi

Giải thích:   Mệnh đề chính đang ở dạng khẳng định thì phần hỏi đuôi là dạng phủ định, do đó đáp án B và D sẽ bị loại

Mà mệnh đề chính ở đây là dạng I am=>aren’t I , đáp án C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!