Câu hỏi Trắc nghiệm

I am chosen to be the representative of our group, __________ |

Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

I am chosen to be the representative of our group, __________?

Bạn đang xem: I am chosen to be the representative of our group, __________ |

Xem lời giải

Trả lời:

C

Kiến thức : Câu hỏi đuôi

Giải thích:   Mệnh đề chính đang ở dạng khẳng định thì phần hỏi đuôi là dạng phủ định, do đó đáp án B và D sẽ bị loại

Mà mệnh đề chính ở đây là dạng I am=>aren’t I , đáp án C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!