Câu hỏi Trắc nghiệm

I hope things will start to look up in the new year. |

Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

I hope things will start to look up in the new year.

Bạn đang xem: I hope things will start to look up in the new year. |

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án A : look up

Kiến thức kiểm tra: Từ gần nghĩa/ Động từ

Giải thích chi tiết:

Động từ look up (nội động từ) ngoài nghĩa đen là nhìn lên thì có thể được dùng với nghĩa khác là trở nên tốt hơn, được cải thiện (khi nói về tình hình kinh doanh, hoàn cảnh của ai đó …).

Do vậy, phương án A là phù hợp nhất.

Ý nghĩa của câu: Tôi hy vọng mọi thứ sẽ tốt hơn trong năm mới.

Các phương án còn lại không phù hợp về nghĩa.

B. get worse (v): trở nên tồi tệ hơn

C. become popular (v): trở nên phổ biến

D. get tired (v): trở nên mệt mỏi

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!