Câu hỏi Trắc nghiệm

I intended to spend a romantic weekend in Bali but the weather forecast was |

Câu hỏi:

I intended to spend a romantic weekend in Bali but the weather forecast was appalling enough to put me off.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án C

put sb off: làm ai chán, thất vọng = disappoint sb

Các đáp án khác:

stop sb from doing sth: ngăn cản ai làm gì

discourage sb from doing sth: ngăn cản ai làm gì

interrupt sb: ngắt lờ

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!