Câu hỏi Trắc nghiệm

I intended to spend a romantic weekend in Bali but the weather forecast was |

Câu hỏi:

I intended to spend a romantic weekend in Bali but the weather forecast was appalling enough to put me off.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án C

put sb off: làm ai chán, thất vọng = disappoint sb

Các đáp án khác:

stop sb from doing sth: ngăn cản ai làm gì

discourage sb from doing sth: ngăn cản ai làm gì

interrupt sb: ngắt lờ

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!