Câu hỏi Trắc nghiệm

I saw the blind woman crossed the busy road without any help. A. the B. crossed |

Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions 

I saw the blind woman crossed the busy road without any help.

Bạn đang xem: I saw the blind woman crossed the busy road without any help. A. the B. crossed |

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án: B

Giải thích: (to) see sb doing sth: thấy ai làm gì. Chúng ta cũng có thể dùng một nguyên mẫu không “to” khi ngụ ý muốn nói chứng kiên trọn vẹn một hành động sửa crossed thành crossing/cross. Dịch nghĩa: Tôi thấy người phụ nữ mù băng qua con đường đông đúc mà không cần sự trợ giúp nào cả

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!