Câu hỏi Trắc nghiệm

I saw the blind woman crossed the busy road without any help. A. the B. crossed |

Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions 

I saw the blind woman crossed the busy road without any help.

Bạn đang xem: I saw the blind woman crossed the busy road without any help. A. the B. crossed |

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án: B

Giải thích: (to) see sb doing sth: thấy ai làm gì. Chúng ta cũng có thể dùng một nguyên mẫu không “to” khi ngụ ý muốn nói chứng kiên trọn vẹn một hành động sửa crossed thành crossing/cross. Dịch nghĩa: Tôi thấy người phụ nữ mù băng qua con đường đông đúc mà không cần sự trợ giúp nào cả

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!