Câu hỏi Trắc nghiệm

I thought I should not have stayed at home yesterday. A. I regretted staying |

Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following sentences.

I thought I should not have stayed at home yesterday.

Bạn đang xem: I thought I should not have stayed at home yesterday. A. I regretted staying |

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án A

Dịch câu gốc: Tôi nghĩ tôi đã không nên ở nhà hôm qua.

Dịch các phương án:

A. Tôi hối tiếc vì đã ở nhà tối qua.

B. Sai ngữ pháp (không có cấu trúc regret for doing)

C. Sai ngữ pháp (không có cấu trúc regret for doing)

D. Tôi tiếc khi phải ở nhà tối qua

Regret + Ving: hối hận, hối tiếc làm gì

Regret + to V: hối tiếc khi phải làm gì

A là câu gần nghĩa nhất với câu gốc.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!