Câu hỏi Trắc nghiệm

I thought I should not have stayed at home yesterday. A. I regretted staying |

Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following sentences.

I thought I should not have stayed at home yesterday.

Bạn đang xem: I thought I should not have stayed at home yesterday. A. I regretted staying |

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án A

Dịch câu gốc: Tôi nghĩ tôi đã không nên ở nhà hôm qua.

Dịch các phương án:

A. Tôi hối tiếc vì đã ở nhà tối qua.

B. Sai ngữ pháp (không có cấu trúc regret for doing)

C. Sai ngữ pháp (không có cấu trúc regret for doing)

D. Tôi tiếc khi phải ở nhà tối qua

Regret + Ving: hối hận, hối tiếc làm gì

Regret + to V: hối tiếc khi phải làm gì

A là câu gần nghĩa nhất với câu gốc.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!