Câu hỏi Trắc nghiệm

If I had attended the party last night, I ________ able to go to work today. A. won’t be |

Câu hỏi:

If I had attended the party last night, I ________ able to go to work today.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án D

Câu điều kiện loại hỗn hợp. Mệnh đề điều kiện chia thì hiện tại hoàn thành, mệnh đề chính là hiện tại giả định would + verb

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!