Câu hỏi Trắc nghiệm

If I had attended the party last night, I ________ able to go to work today. A. won’t be |

Câu hỏi:

If I had attended the party last night, I ________ able to go to work today.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án D

Câu điều kiện loại hỗn hợp. Mệnh đề điều kiện chia thì hiện tại hoàn thành, mệnh đề chính là hiện tại giả định would + verb

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!