Câu hỏi Trắc nghiệm

In return, a healthy soil encourages root development and microbial activity, (5) contribute to tree growth and wellbeing |

Câu hỏi:

In return, a healthy soil encourages root development and microbial activity, (5) ________ contribute to tree growth and wellbeing.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án A

Giải thích: 

A. which + V: điều đó … => dùng thay thế cho cả mệnh đề phía trước (đứng sau dấu “,”)

B. who + V: người mà … => bổ sung thông tin cho từ chỉ người trước nó 

C. that + V: người mà/ cái mà … => bổ sung thông tin cho từ chỉ người/ vật trước nó, không dùng sau dấu phẩy 

D. what: cái gì 

In return, a healthy soil encourages root development and microbial activity, (5) which contribute to tree growth and wellbeing.  

Tạm dịch: Đổi lại, đất đủ chất dinh dưỡng thúc đẩy sự phát triển của rễ và hoạt động của vi sinh vật, điều này góp phần vào sự phát triển và sự khỏe mạnh của cây. 

Chọn A.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!