Câu hỏi Trắc nghiệm

In some communities a husband’s ________ over his wife is absolute. |

Câu hỏi:

In some communities a husband’s ________ over his wife is absolute.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án A

Kiến thức :  Từ loại

Giải thích:

A. power (n)                                           B. powerful(a)        

C. powerfully(adv)                                D. powered(a)

Giải thích: chổ này ta cần một danh từ vì phía trước có ở hữu cách husband’s

Tạm dịch: Ở vài cộng đồng quyền lực của người chồng đối với vợ anh ta thì quá rõ ràng

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!