Câu hỏi Trắc nghiệm

In some communities a husband’s ________ over his wife is absolute. |

Câu hỏi:

In some communities a husband’s ________ over his wife is absolute.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án A

Kiến thức :  Từ loại

Giải thích:

A. power (n)                                           B. powerful(a)        

C. powerfully(adv)                                D. powered(a)

Giải thích: chổ này ta cần một danh từ vì phía trước có ở hữu cách husband’s

Tạm dịch: Ở vài cộng đồng quyền lực của người chồng đối với vợ anh ta thì quá rõ ràng

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!