Câu hỏi Trắc nghiệm

In spite of poverty, we manage to raise our children properly |

Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word (s) in each of the following questions.

In spite of poverty, we manage to raise our children properly.

Bạn đang xem: In spite of poverty, we manage to raise our children properly |

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án D

Từ đồng nghĩa – Kiến thức về cụm động từ

Tạm dịch: Mặc dù nghèo khó, chúng tôi cố xoay xở để nuôi dưỡng những đứa con của mình đầy đủ. => raise: nuôi dưỡng

Xét các đáp án:

A. give up: từ bỏ

B. go up: tăng1ên

C. make up: tạo nên, trang điểm, bịa đặt

D. bring up: nuôi dưỡng, dạy dỗ

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!