Câu hỏi Trắc nghiệm

It is such an interesting book. I have read it three times |

Câu hỏi:

It is such an interesting book. I have read it three times

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án A

Kiến thức đảo ngữ

Such  + to be  N+  that +S + V+St

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!