Câu hỏi Trắc nghiệm

It is the classical Athenians who can probably lay claim ____ the invention of commercial advertising as we know it today. |

Câu hỏi:

It is the classical Athenians who can probably lay claim ____ the invention of commercial advertising as we know it today.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án A

Kiến thức về cụm từ cố định

Ta có:

Lay claim to sth: tuyên bố sự sở hữu đối với cái gì

Tạm dịch: Đó là người Hy Lạp cổ người mà có lẽ đã tuyên bố sự sở hữu đối với sự phát minh ra quảng cáo thương mại như là chúng ta biết ngày nay.

=> Đáp án là A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!