Câu hỏi Trắc nghiệm

It’s a shame that these two plants are ________ exclusive. Implementing one will |

Câu hỏi:

It’s a shame that these two plants are ________ exclusive. Implementing one will automatically rule out the other

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án C

mutually /’mju:t∫ʊəli/: lẫn nhau

exclusive /ik’sklu:siv/: riêng biệt, độc quyền

mutually exclusive: xung khắc lẫn nhau

Các đáp án khác:

imperceptibly /impə’septəbli/: một cách không thể cảm nhận thấy

respectively /ri’spektivli/: theo thứ tự tương ứng

exhaustively /ig’zɔ:stivli/: một cách toàn diện

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!