Câu hỏi Trắc nghiệm

It’s a shame that these two plants are ________ exclusive. Implementing one will |

Câu hỏi:

It’s a shame that these two plants are ________ exclusive. Implementing one will automatically rule out the other

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án C

mutually /’mju:t∫ʊəli/: lẫn nhau

exclusive /ik’sklu:siv/: riêng biệt, độc quyền

mutually exclusive: xung khắc lẫn nhau

Các đáp án khác:

imperceptibly /impə’septəbli/: một cách không thể cảm nhận thấy

respectively /ri’spektivli/: theo thứ tự tương ứng

exhaustively /ig’zɔ:stivli/: một cách toàn diện

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!