Câu hỏi Trắc nghiệm

Jane is talking to Billy about the meeting. – Jane: “Is everybody happy with the decision?”. |

Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best completes each of the following exchanges.

Jane is talking to Billy about the meeting.

Bạn đang xem: Jane is talking to Billy about the meeting. – Jane: “Is everybody happy with the decision?”. |

– Jane: “Is everybody happy with the decision?”.

– Billy: “______”.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án D

Tình huống giao tiếp

Jane đang nói chuyện với Billy về cuộc họp.

– Jane: “Mọi người đều hài lòng với quyết định chứ?”.

– Billy: “________”.

A. Nghe có vẻ hài hước.            B. Ừ, chắc chắn rồi. (B sai về ngữ pháp)

C. Không, bạn có không?          D. Không hẳn.

=> Chỉ có đáp án D là hợp lí.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!