Câu hỏi Trắc nghiệm

Jane is talking to Billy about the meeting. – Jane: “Is everybody happy with the decision?”. |

Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best completes each of the following exchanges.

Jane is talking to Billy about the meeting.

Bạn đang xem: Jane is talking to Billy about the meeting. – Jane: “Is everybody happy with the decision?”. |

– Jane: “Is everybody happy with the decision?”.

– Billy: “______”.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án D

Tình huống giao tiếp

Jane đang nói chuyện với Billy về cuộc họp.

– Jane: “Mọi người đều hài lòng với quyết định chứ?”.

– Billy: “________”.

A. Nghe có vẻ hài hước.            B. Ừ, chắc chắn rồi. (B sai về ngữ pháp)

C. Không, bạn có không?          D. Không hẳn.

=> Chỉ có đáp án D là hợp lí.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!