Câu hỏi Trắc nghiệm

Jimmy always takes the _____ by the horns at every chance in order to become a famous pop star, which is why he is so successful now. |

Câu hỏi:

Jimmy always takes the _____ by the horns at every chance in order to become a famous pop star, which is why he is so successful now.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án A

Kiến thức về thành ngữ

Ta có:

Take the bull by the horns: đương đầu với khó khăn

Tạm dịch: Jimmy luôn luôn đương đầu với khó khăn để trở thành một ngôi sao nhạc pop nổi tiếng, đó là điều mà tại sao anh ấy thành công ngay bây giờ.

=> Đáp án là A

Cấu trúc khác cần lưu ý:

In order to do sth: để làm gì

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!