Câu hỏi Trắc nghiệm

Joe was annoyed to find that he had left his key at the coffee shop. A. After returned to |

Câu hỏi:

___________, Joe was annoyed to find that he had left his key at the coffee shop.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án C

upon + Ving: vào lúc, đúng lúc

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!