Câu hỏi Trắc nghiệm

Joe was annoyed to find that he had left his key at the coffee shop. A. After returned to |

Câu hỏi:

___________, Joe was annoyed to find that he had left his key at the coffee shop.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án C

upon + Ving: vào lúc, đúng lúc

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!