Câu hỏi Trắc nghiệm

John’s____________and efficiency at the company led to his promotion to Sales Manager. |

Câu hỏi:

John’s____________and efficiency at the company led to his promotion to Sales Manager.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án A

Kiến thức được hỏi: Loại từ

punctuality (n): sự đúng giờ

punctual (adj): đúng giờ

punctuate (v): đánh dấu chấm câu

punctually (adv): một cách đúng giờ

Vị trí chỗ trống này cần một danh từ, vì phía trước có sở hữu cách Johns và phía sau sau chữ “and” là một danh từ. Vì vậy chọn đáp án A.

Tạm dịch: Sự đúng giờ và làm việc hiệu quả của John ở công ty đã giúp anh ấy được thăng chức trở thành Giám đốc kinh doanh.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!