Câu hỏi Trắc nghiệm

Like any technology, smartphones have their advantages, but they do have disadvantages |

Câu hỏi:

Like any technology, smartphones have their advantages, but they do have disadvantages as well that we must (29) ___________an eye on.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án C. keep

Idiom: keep an eye on sth: chú ý, coi chừng

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!