Câu hỏi Trắc nghiệm

Like any technology, smartphones have their advantages, but they do have disadvantages |

Câu hỏi:

Like any technology, smartphones have their advantages, but they do have disadvantages as well that we must (29) ___________an eye on.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án C. keep

Idiom: keep an eye on sth: chú ý, coi chừng

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!