Câu hỏi Trắc nghiệm

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet |

Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án: B

Kiến thức : Phát âm đuôi – ED

Giải thích:

Quy tắc phát âm “ED”:

– Phát âm là /t/ khi từ có tận cùng bằng các phụ âm vô thanh: /θ/, /p/, /k/, /f/,  /s/, /ʃ/, /tʃ/

– Phát âm là /id/ khi từ có tận cùng là các âm: /t/, /d/

– Phát âm là /d/ khi các từ có tận cùng là nguyên âm và các phụ âm hữu thanh còn lại

A. performed  /pəˈfɔːmd/                              B. finished   /ˈfɪnɪʃt/           

C. interviewed    /ˈɪntəvjuːd/                          D. delivered /dɪˈlɪvəd/

Ta thấy các đáp án A, C, D đều có từ gạch chân đọc là /d/, còn đáp án B là /t/, nên đáp án chính xác là B.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!