Câu hỏi Trắc nghiệm

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate |

Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án: A

Kiến thức : Trọng âm của từ 2 âm tiết

Giải thích:

Đáp án A, trọng âm của từ damage rơi vào âm tiết thứ 1

 Các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2

A. damage /ˈdæmɪdʒ/          B. event /ɪˈvent/                                     

C. behave /bɪˈheɪv/              D. surprise /səˈpraɪz/

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!