Câu hỏi Trắc nghiệm

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word |

Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in each of the following questions from 40 to 41.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B

Phương pháp giải:

Kiến thức: Phát âm nguyên âm ‘e’

Giải chi tiết:

A. effect /ɪˈfekt/

B. enter /ˈentə(r)/

C. restore /rɪˈstɔː(r)/

D. engage /ɪnˈɡeɪdʒ/

Phần gạch chân phương án B được phát âm là /e/, còn lại là /ɪ/.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!