Câu hỏi Trắc nghiệm

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word |

Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions from 31 to 32.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án D

Phương pháp giải:

Kiến thức: Trọng âm từ có 3 âm tiết

Giải chi tiết:

A. disappear /ˌdɪsəˈpɪə(r)/

B. recommend /ˌrekəˈmend/

C. entertain /ˌentəˈteɪn/

D. fortunate /ˈfɔːtʃənət/

Trọng âm phương án D rơi vào âm tiết 1, còn lại là âm 2.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!