Câu hỏi Trắc nghiệm

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word |

Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B

Phương pháp giải:

Kiến thức: Phát âm nguyên âm

Giải chi tiết:

A. moment /ˈməʊmənt/

B. monument /ˈmɒnjumənt/

C. slogan /ˈsləʊɡən/

D. quotient /ˈkwəʊʃnt/

Phần gạch chân phương án B được phát âm là /ɒ/, còn lại là /əʊ/.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!