Câu hỏi Trắc nghiệm

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs |

Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án D

engineer /endʒi’niə[r]/: kĩ sư

understand /,ʌndə’stænd/: hiểu

referee /refə’ri:/: trọng tài

mechanic /mi’kænik/: thợ cơ khí

Vậy mechanic có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, các từ còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!