Câu hỏi Trắc nghiệm

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions. |

Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án: B

Kiến thức : Trọng âm của từ 2 âm tiết

Giải thích:                  

A.    Vacant (a)  /’veikənt/: tính từ nên trọng âm rơi vào thứ 1

B.    reply (v) /ri’plai/: động từ nên trọng âm rơi vào thứ 2

C.    campus (n) /´kæmpəs/: danh từ nên trọng âm rơi vào thứ 1

D.    retail (n)  /ˈriteɪl/: danh từ nên trọng âm rơi vào thứ 1

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!