Câu hỏi Trắc nghiệm

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions. |

Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án: B

Kiến thức : Trọng âm của từ 2 âm tiết

Giải thích:                  

A.    Vacant (a)  /’veikənt/: tính từ nên trọng âm rơi vào thứ 1

B.    reply (v) /ri’plai/: động từ nên trọng âm rơi vào thứ 2

C.    campus (n) /´kæmpəs/: danh từ nên trọng âm rơi vào thứ 1

D.    retail (n)  /ˈriteɪl/: danh từ nên trọng âm rơi vào thứ 1

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!