Câu hỏi Trắc nghiệm

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose |

Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án C

Phương pháp giải:

Kiến thức: Phát âm phụ âm

Giải chi tiết:

A. provision /prəˈvɪʒn/

B. conclusion /kənˈkluːʒn/

C. pension /ˈpenʃn/

D. precision /prɪˈsɪʒn/

Phần gạch chân phương án C được phát âm là /ʃ/, còn lại là /ʒ/.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!