Câu hỏi Trắc nghiệm

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined |

Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án C

glove /glʌv/: găng tay

say /sei/: nói

month /mʌnθ/: tháng

sing /siŋ/: hát

Vậy month có âm cuối là /θ/ nên khi thêm đuôi s sẽ phát âm là /s/, các từ còn lại khi thêm đuôi s phát âm là /z/

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!