Câu hỏi Trắc nghiệm

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined |

Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án C

glove /glʌv/: găng tay

say /sei/: nói

month /mʌnθ/: tháng

sing /siŋ/: hát

Vậy month có âm cuối là /θ/ nên khi thêm đuôi s sẽ phát âm là /s/, các từ còn lại khi thêm đuôi s phát âm là /z/

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!