Câu hỏi Trắc nghiệm

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions. |

Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

 

Bạn đang xem: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions. |

Xem lời giải

Trả lời:

Giải thích: 

A. town /taʊn/

B. brown /braʊn/

C. how /haʊ/  

D. slow /sləʊ/

Phần gạch chân phương án D được phát âm là /əʊ/, còn lại là /aʊ/. 

Chọn D. 

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!