Câu hỏi Trắc nghiệm

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from |

Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án: C

Kiến thức : Phát âm nguyên âm

Giải thích: A. caught /cɔ: t/                            B. bought /ˈbɔt/

                  C. laughter /’lɑ:ftə/                      D. taught /tɔ:t/

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!