Câu hỏi Trắc nghiệm

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from |

Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án: C

Kiến thức : Phát âm nguyên âm

Giải thích: A. caught /cɔ: t/                            B. bought /ˈbɔt/

                  C. laughter /’lɑ:ftə/                      D. taught /tɔ:t/

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!