Câu hỏi Trắc nghiệm

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs |

Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions

Xem lời giải

Trả lời:

Giải thích: 

A. demanded /dɪˈmɑːndɪd/

B. employed /ɪm.ˈplɔɪ.d/ 

C. consumed /kənˈsjuːmd/

D. maintained /meɪnˈteɪnd/

Cách phát âm đuôi –ed dựa vào chữ cái tận cùng: 

Những động từ có chữ cái kết thúc tận cùng là: 

TH 1: t, d => đuôi –ed được phát âm là /ɪd/ 

TH 2: p, pe; k, ke; ff, ph, gh; ss, ce, se, x; ch; sh => đuôi –ed được phát âm là /t/. 

TH 3: còn lại => đuôi –ed được phát âm là /d/. 

Phần gạch chân phương án A được phát âm là /ɪd/, còn lại là /d/. 

Chọn A. 

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!