Câu hỏi Trắc nghiệm

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs |

Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions

Xem lời giải

Trả lời:

Giải thích: 

A. demanded /dɪˈmɑːndɪd/

B. employed /ɪm.ˈplɔɪ.d/ 

C. consumed /kənˈsjuːmd/

D. maintained /meɪnˈteɪnd/

Cách phát âm đuôi –ed dựa vào chữ cái tận cùng: 

Những động từ có chữ cái kết thúc tận cùng là: 

TH 1: t, d => đuôi –ed được phát âm là /ɪd/ 

TH 2: p, pe; k, ke; ff, ph, gh; ss, ce, se, x; ch; sh => đuôi –ed được phát âm là /t/. 

TH 3: còn lại => đuôi –ed được phát âm là /d/. 

Phần gạch chân phương án A được phát âm là /ɪd/, còn lại là /d/. 

Chọn A. 

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!