Câu hỏi Trắc nghiệm

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined |

Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B

summit /’sʌmit/: chóp, đỉnh núi

voluntary /’vɒləntri/: tình nguyện

compulsory /kəm’pʌlsəri/: bắt buộc

upgrade /,ʌp’greid/: nâng cấp

Vậy voluntary có phần gạch chân phát âm là /ə/, các từ còn lại phát âm là /ʌ/

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!